Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης/Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

Εισαγωγικά

 

Η DIGIPRINT αναγνωρίζει τη σημασία της εχεμύθειας και της εμπιστοσύνης των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες που συλλέγουμε είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών μας, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο.

 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

 

Ο επισκέπτης/χρήστης της σελίδας και των υπηρεσιών της digiprints.gr είναι υποχρεωμένος να λάβει γνώση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, που αναφέρονται στο παρόν κείμενο και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των προϊόντων, των κάθε είδους κειμένων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, καθώς και κάθε είδους αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα digiprints.gr και το ηλεκτρονικό κατάστημα τα δικαιώματα των οποίων έχει η DIGIPRINT (η Εταιρεία). Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του toposbooks.gr. Στην περίπτωση που δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην περιηγηθεί και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η εξακολούθηση της επίσκεψης ή χρήσης των υπηρεσιών digiprints.gr σημαίνει, σε κάθε περίπτωση την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών. Σημειώνεται ότι ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η DIGIPRINT μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Ευθύνες επισκέπτη/χρήστη

 

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του digiprints.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από τη μη ορθή ή αθέμιτη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που προκληθεί από τη χρήση οποιοδήποτε πρόβλημα, ο επισκέπτης οφείλει να καλέσει αμέσως στα τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, η DIGIPRINT, και κανείς άλλος, εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την ιστοσελίδα digiprints.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η DIGIPRINT είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Η DIGIPRINT ούτε κανείς άλλος εμπλεκόμενος με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, εξαιτίας και του πολύ μεγάλου όγκου των πληροφοριών, δεν παρέχουν καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, υπηρεσίες και το κάθε είδους περιεχόμενο του δικτυακού τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα τυχόν λάθη θα διορθώνονται, επιδιώκει όμως με κάθε μέσο την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

 

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, ο σχεδιασμός, το κείμενο, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της DIGIPRINT και έχει κάθε Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των σχετικών διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω ρητώς αναφερομένων ή άλλου, που αποτελεί περιεχόμενο του δικτυακού τόπου digiprints.gr., δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθεί από τρίτον με ή χωρίς αντάλλαγμα, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, τροποποιηθεί, αναδημοσιευθεί, μεταδοθεί ή διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση των νομίμων εκπροσώπων της DIGIPRINT.

Η DIGIPRINT, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν

Άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και τυχόν φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ενώσεων και κάθε είδους Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και ουδεμία άδεια μπορεί να παράσχει η ιδιοκτήτης του digiprints.gr, η δε χρήση τους μπορεί να γίνει μόνον ύστερα από σχετική άδεια των ιδιοκτητών.

 

Σύνδεσμοι στον δικτυακό τόπο

 

Οι σύνδεσμοι (links), που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της DIGIPRINT και, συνεπώς, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου, που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η DIGIPRINT δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Ανήλικοι χρήστες

 

Επισκέπτες/χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Ο χρήστης εγγυάται ότι έχει την νόμιμη ηλικία ή την κατά νόμο δυνατότητα ή, άλλως, την άδεια από τους γονείς ή κηδεμόνες του για πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, εγγυώμενος παράλληλα την αλήθεια και γνησιότητα των πληροφοριών που παρέχει, ενώ είναι επίσης υποχρεωμένος να ενημερώνει τις πληροφορίες αυτές.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις παρακαλούμε μην συνεχίσετε τη χρήση.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η DIGIPRINT δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των φίλων, υποστηρικτών και πελατών της. Η ιστοσελίδα digiprints.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, να καταλάβετε ότι πρέπει να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την ολοκλήρωση/διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και οι ανωτέρω όροι χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα digiprints.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια και με τη συγκατάθεσή τους από τους χρήστες της ιστοσελίδας digiprints.gr χρησιμοποιούνται από την DIGIPRINT, προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει η DIGIPRINT, μέσω της ιστοσελίδας, χρησιμεύουν προκειμένου να καθορίσουν τον αριθμό των επισκεπτών/χρηστών (στατιστικά), να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την DIGIPRINT. Η DIGIPRINT δεν διανέμει σε κανέναν άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το digiprints.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενων τρόπων  αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων είναι η DIGIPRINT. Η DIGIPRINT παρέχει στους χρήστες τους κατάλληλους τεχνικούς πόρους, ώστε να έχουν πρόσβαση στην παρούσα ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική απορρήτου, προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όρους χρήσης ή οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες ώστε να είναι σε θέση να παράσχουν εν πλήρει γνώσει τη συγκατάθεσή τους προκειμένου η DIGIPRINT να προχωρήσει στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Η εν λόγω συγκατάθεση του χρήστη στη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων του μπορεί πάντοτε να ανακληθεί, αν και χωρίς αναδρομικά αποτελέσματα.

 

Συλλογή πληροφοριών- Σκοπός και βάση νομιμοποίησης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε οι χρήστες της να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας digiprints.gr να παρέχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στον Οδηγό Ανάγνωσης της ιστοσελίδας και/ή να στείλουν e-mail στο sales@digiprints.gr

Σκοπός της επεξεργασίας των αιτουμένων προσωπικών δεδομένων είναι η διαχείριση, παροχή, διεύρυνση και βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει η DIGIPRINT, η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων για τη χρήση της ιστοσελίδας και τη χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες και η αποστολή με e-mail πληροφοριών, εμπορικών ή μη, που σχετίζονται με τις λειτουργίες της DIGIPRINT και των συνεργατών της σύμφωνα με τις συγκεκριμένες παραμέτρους που επιλέγει ο χρήστης στα έντυπα ή τα αρχεία που συμπληρώνει.

 

Χρήση πληροφοριών

 

Η ιστοσελίδα digiprints.gr συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της ως εξής:

α) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, β) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και την DIGIPRINT, γ) στοιχεία που ο χρήστης παρέχει για τη συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κατά καιρούς και γενικότερα δ) ό,τι στοιχεία απαιτούνται κάθε φορά για την πρόσβαση του χρήστη στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της ιστοσελίδας.

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνό σας, στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει, ανάλογα με την υπηρεσία που κάθε φορά επιθυμείτε να σας παρέχουμε.

Η DIGIPRINT κάνει χρήση των πληροφοριών που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της ηλεκτρονικής φόρμας/αίτησης, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (α) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (β) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη κάθε φορά που αυτό απαιτείται, (γ) νέα προϊόντα που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας ή προστίθενται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, (δ) ειδικές προσφορές του digiprints.gr, (ε) τυχόν παραλαβή δώρων μετά από κλήρωση διαγωνισμού, (στ) για λόγους που επιβάλλονται από τη σχετική νομοθεσία αναφορικά με τη νόμιμη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και της ιστοσελίδας.

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το digiprints.gr στέλνοντας το σχετικό αίτημά σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@digiprints.gr

 

Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

 

Η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, για την οποία παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες σε κάθε έντυπο συλλογής δεδομένων, είναι η εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο, η συγκατάθεση του ενδιαφερομένου μέρους.

Στην περίπτωση που ο χρήστης παρέχει δεδομένα τρίτων, η DIGIPRINT δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ως προς τη συμμόρφωση με τις αρχές της ενημέρωσης και της συγκατάθεσης, οπότε πρέπει να είναι ο χρήστης εκείνος που θα εγγυηθεί ότι έχει ενημερώσει προηγουμένως και έχει λάβει τη συγκατάθεση του δικαιούχου για την επικοινωνία των δεδομένων του.

Η DIGIPRINT μπορεί να αποστέλλει ανακοινώσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες, δικές του ή συνεργαζομένων τρίτων, παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει υπάρξει αρχική εξουσιοδότηση από τον χρήστη, χωρίς την άδεια ή ρητή αίτησή του. Ωστόσο, ο χρήστης, σε κάθε περίπτωση, έχει όλα τα αναγκαία και νόμιμα μέσα να εκφράσει την αντίθεσή του στη λήψη αυτού του είδους ανακοινώσεων.

 

Παραλήπτες των δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Επιπροσθέτως, σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα στοιχεία, στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονισμών ή της συμβατικής σχέσης που διατηρείτε με την DIGIPRINT, μπορεί να κοινοποιηθούν σε υπαλλήλους, συνεργάτες, τεχνικούς, πάντοτε στο πλαίσιο της ανωτέρω αναφερόμενης νομιμοποιητικής βάσης και για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, δημόσιες υπηρεσίες ή οπουδήποτε επιβάλλεται από το νόμο ή με δικαστική απόφαση

Η αποδοχή του χρήστη προκειμένου τα δεδομένα του να μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτους μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί, χωρίς αναδρομικά αποτελέσματα.

 

Πρόσβαση στις πληροφορίες

 

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για την παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας και την έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού. Επίσης, η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, για την χρέωση της οποίας απαιτείται ταυτοποίηση στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της DIGIPRINT Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων συνεπάγεται τη συναίνεσή σας στη χρήση των δεδομένων αυτών για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους. Η DIGIPRINT απαιτεί από τους υπαλλήλους της και τους συντηρητές της ιστοσελίδας της να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και που επιβάλλεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Σε καμία άλλη περίπτωση η ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε  δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας ρητή συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

 

Πρόσβαση, Διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή πληροφοριών, φορητότητα, εναντίωση, περιορισμός επεξεργασίας

 

Το digiprints.gr παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες του να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα (προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν, ακυρώνουν ή περιορίζουν την επεξεργασία (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί σ’ αυτό (δικαίωμα στη λήθη). Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το digiprints.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το digiprints.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα αναφορικά με τη χρήση και λειτουργία της ιστοσελίδας ή προκειμένου να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με το digiprints.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@digiprints.gr ή στα τηλέφωνα +30 210 3819201. H DIGIPRINT κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία των κωδικών πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα της εξαρτάται και από εσάς.

Τέλος, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων (www.dpa.gr).

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

 

Η DIGIPRINT διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα του ενδιαφερομένου για τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.

Οι πληροφορίες διατηρούνται κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, μέχρις ότου ο χρήστης ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ή ασκήσει το δικαίωμά του διαγραφής και, στη συνέχεια, κατά τις νόμιμες προθεσμίες που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

 

Cookies

 

Η DIGIPRINT έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η παρούσα, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή, καθώς και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα Cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η παρούσα ιστοσελίδα.

 

Αποδοχή των διαδικασιών προστασίας του απορρήτου

 

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, αυτοδικαίως και ρητώς αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας που αναφέρονται παραπάνω.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και τελικοί όροι

 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του digiprints.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς την κείμενη νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και, ακόμη και αν δεν αφαιρείται από το παρόν, σε καμία περίπτωση όμως δεν θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.